UOB Wealth Banking : MBA in One Day

Last updated: 10 Mar 2023  |  2522 View  |  Event Seminar UOB Album

ด้วยหลักสูตร “MBA in One Day” จากตำราของนักทฤษฏีชื่อดังด้านการบริหาร ที่ตั้งเรียงกันสูงถึง 8 เมตร สู่หลักสูตรสัมมนาเข้มข้นภายใน 8 ชั่วโมง ที่ UOB สร้างปรากฏการณ์ใหม่ จัดคอร์สเทรนนิ่ง ระดับ World Class เพื่อลูกค้า Wealth Banking ต่อยอดความมั่งคั่งยั่งยืน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy